Posts Tagged ‘พระเจ้ามหาธรรมราชาธิบดี’

พระเจ้ามหาธรรมราชาธิบดี : กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ตองอู

Written by teeranun on October 9th, 2013. Posted in บทความ

พระเจ้ามหาธรรมราชาธิบดี

หลายคนคงเคยชมภาพยนตร์เรื่องสุริโยทัยกับพระนเรศวร หรือแม้แต่เคยเรียนประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา ว่าเราเคยเสียกรุงครั้งที่ 1 ให้กับราชวงศ์ตองอูของพม่า ซึ่งชื่อกษัตริย์ของราชวงศ์นี้ที่เราคุ้นหูกันดี ก็จะมีพระเจ้าตะเบงชเวตี้ พระเจ้าบุเรงนอง และพระเจ้านันทบุเรง หลายคนมักคิดกันว่าเมื่อพระเจ้านันทบุเรงสิ้นพระชนม์แล้ว ราชวงศ์ตองอูก็ล่มสลายไปทันที ซึ่งจริงๆแล้วราชวงศ์นี้ได้สืบเชื้อสายเรื่อยมาจนถึง พ.ศ. 2295 ก่อนที่ราชวงศ์คองบองจะรวบรวมแผ่นดินพม่าได้เป็นหนึ่งเดียว โดยกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ตองอูมี
พระนามว่าพระเจ้ามหาธรรมราชาธิบดี

พระเจ้ามหาธรรมราชาธิบดีประสูติเมื่อ พ.ศ. 2257 ที่เมืองอังวะ ทรงเป็นบุตรลำดับที่ 5 และทรงเป็นบุตรชายลำดับที่ 4 ของพระเจ้ามังตนินคเวและฐิริมหามินคลเทวี ทรงได้รับเป็นรัชทายาทในปี พ.ศ. 2270 และขึ้นครองราชย์ในปี พ.ศ. 2276 ที่เมืองอังวะ ในขณะนั้นกองทัพจากมณีปุระได้เข้ารุกรานและปล้นสะดมดินแดนพม่า และขุนนางพม่าได้เข้าปกครองเมืองพะโคซึ่งเป็นเมืองของชาวมอญที่กำลังอ่อนแอจากการรุกรานของมณีปุระ ซึ่งพม่าได้ปกครองชาวมอญอย่างทารุณ ทำให้ชาวมอญไม่พอใจและร่วมมือกับรัฐฉานขับไล่พม่าจากเมืองพะโค และให้สมิงทอพุทธกิตติเป็นกษัตริย์ครองเมืองพะโคในปี พ.ศ. 2283

เมืองอังวะถูกรุกรานจากมณีปุระอีกหลายครั้ง และชาวมอญจากพะโคก็ยังเข้ารุกรานเมืองแปรกับ
อังวะอีก แม้จะยึดทั้ง 2 เมืองนี้ไม่ได้ แต่ชาวมอญก็สามารถยึดเมืองตองอูไว้ได้ จนอุปราชเมืองแปรนามว่า
ตะโดมินขลวงกับพระอนุชาของพระเจ้ามหาธรรมราชาธิบดีต้องยกทัพไปรุกรานเมืองสิเรียมเพื่อขยายดินแดน แต่ยึดได้ไม่นานเมืองสิเรียมก็กู้เมืองคืนได้ จน พ.ศ. 2288 ชาวมอญก็สามารถยึดเมืองแปรได้

พ.ศ. 2290 พญาทะละได้ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งเมืองพะโค และสามารถยึดเมืองอังวะได้ในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2295 ในคราวนั้นพระมหาธรรมราชาธิบดีทรงถูกชาวมอญนำพระองค์ไปคุมขังที่
เมืองพะโค และถูกปลงพระชนม์เมื่อปี พ.ศ. 2297