Posts Tagged ‘ประเทศมาเลเซีย’

มัสยิดหมู่บ้านทะเล : มัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดในมาเลเซีย

Written by teeranun on December 15th, 2013. Posted in บทความ

 มัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดมาเลเซีย

มัสยิดหมู่บ้านทะเล (Kampung Laut Mosque : Kampung หรือ Kampong หมายถึง หมู่บ้าน ส่วน Laut หมายถึง ทะเล ในภาษามลายู) ถือเป็นมัสยิดนิกายซุนนีย์ที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่ค้นพบในประเทศมาเลเซีย ตั้งอยู่ที่เมืองตุมปัต รัฐกลันตัน สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราว ค.ศ. 1400 โดยชาวประมงที่เดินทางไปมาระหว่างปัตตานี ชวา และบรูไน มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบท้องถิ่น กล่าวคือสร้างด้วยเสาหลัก 4 ต้น แล้วใช้ทางมะพร้าวมุงหลังคาตามแบบบ้านพื้นเมืองทั่วไป ซึ่งจากข้อสันนิษฐานนี้ พบว่ามัสยิดแห่งนี้เทียบเคียงอายุได้ใกล้เคียงกับมัสยิดอะกุง เดมัก (Agung Demak Mosque) ในประเทศอินโดนีเซียที่เคยมีสถาปัตยกรรมรูปแบบเดียวกัน และสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1401 อย่างไรก็ตามทั้งสองแห่งนี้ก็ไม่เหลือร่องรอยสถาปัตยกรรมดังกล่าวแล้ว

ในช่วงปี ค.ศ. 1859-1900 ซึ่งถือเป็นช่วงการปกครองของสุลต่านแห่งกลันตัน ได้ใช้มัสยิดแห่งนี้เพื่อการพบปะกันระหว่างสุลต่านกับผู้นำทางศาสนาอิสลาม รวมถึงยังใช้เป็นแหล่งค้าขายสินค้าอีกด้วย ในช่วงเวลาดังกล่าว มัสยิดแห่งนี้ยังได้รับการซ่อมแซมและต่อเติมให้ใหญ่โตขึ้น เช่น การเพิ่มเสาให้เป็น 20 ต้น การสร้างหลังคา 3 ชั้น การสร้างห้องสวดมนต์ การสร้างห้องใต้หลังคา และการสร้างถังเก็บน้ำที่ทำจากท่อนซุงคุณภาพดี จนถึงเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1970 มัสยิดแห่งนี้ตกอยู่ในความดูแลของ เมนเตรี เบซาร์ ดาตุก อัสรี มูดา (Menteri Besar Datuk Asri Muda)

มัสยิดหมู่บ้านทะเลเคยถูกน้ำท่วมใหญ่ 2 ครั้ง ครั้งแรกเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1926 และครั้งที่สอง เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1966 ซึ่งเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งที่สองนี้ทำให้มัสยิดได้รับความเสียหายอย่างมากจากกระแสน้ำที่รุนแรง อย่างไรก็ตาม หลังเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งที่สอง มัสยิดแห่งนี้ก็ได้รับการซ่อมแซม และกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตแหล่งสำคัญแห่งหนึ่งในประเทศมาเลเซีย

โอรัง อาซัล : คนดั้งเดิมแห่งมาเลเซีย

Written by teeranun on December 6th, 2013. Posted in บทความ

โอรัง อาซัล

โอรัง อาซัล (Orang Asal) มีความหมายในภาษามลายูว่ากลุ่มคนดั้งเดิม ซึ่งกลุ่มคนโอรัง อาซัลนี้ถือเป็นภูมิบุตร (ชาวมาเลเซียแท้ๆก่อนที่ชาวจีนจะอพยพเข้ามา) โดยมากคนมักเข้าใจว่ากลุ่มคนโอรัง อาซัล คือพวกเงาะป่า (โอรังอัสลี : Orang Asli) อย่างไรก็ตาม ยังมีกลุ่มคนโอรัง อาซัลอีกมาก และถือเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่อาศัยอยู่ในรัฐซาราวักและรัฐซาบาห์ของมาเลเซีย

แม้ว่ากลุ่มคนโอรัง อาซัลจะถือเป็นภูมิบุตรของประเทศมาเลเซีย แต่ก็ถือเป็นกลุ่มคนภูมิบุตรชั้นสอง (รองจากชาวมาเลย์ที่เป็นกลุ่มคนภูมิบุตรส่วนใหญ่ของประเทศ) ซึ่งการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ทำให้เกิดปัญหาในการเบียดเบียนที่อยู่อาศัยและที่ทำกินเดิมของกลุ่มคนโอรัง อาซัล ทั้งนี้การทำกินและการย้ายถิ่นที่อยู่ยังถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอีกด้วย รัฐบาลมาเลเซียมักแก้ไขโดยการออกบัตรประจำตัวให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ และยังมีปัจจัยสำคัญอื่นๆที่ทำให้กลุ่มคนโอรัง อาซัลเริ่มลดจำนวนลง เนื่องจากการขยายตัวของวัฒนธรรมกระแสหลัก รวมถึงการหันไปนับถือศาสนาอิสลาม

กลุ่มคนโอรัง อาซัล เป็นกลุ่มคนที่ใช้ภาษาในกลุ่มออสโตรนีเชียนหรือออสโตรเอเชียติค ซึ่งกลุ่มภาษาเหล่านี้สามารถแบ่งกลุ่มคนเหล่านี้ได้เป็นกลุ่มนิกริโต เซมัง และชาวมาเลย์ ปัจจุบันกลุ่มภาษาเหล่านี้กำลังจะหายไปเนื่องจากเด็กโอรัง อาซัล เข้าเรียนในโรงเรียน ซึ่งในโรงเรียนของมาเลเซียจะใช้ภาษาอังกฤษกับภาษามาเลย์เป็นหลัก

กลุ่มคนโอรัง อาซัลในแหลมมลายูกับกลุ่มคนโอรัง อาซัลในรัฐซาราวักและรัฐซาบาห์จะมีข้อแตกต่างเล็กน้อย กล่าวคือ กลุ่มคนโอรัง อาซัลในแหลมมลายูมักจะยังชีพด้วยการหาของป่าล่าสัตว์หรือการทำประมง ส่วนกลุ่มคนโอรัง อาซัลในรัฐซาราวักและรัฐซาบาห์จะยังชีพด้วยการเพาะปลูก นอกจากนี้กลุ่มคนโอรัง อาซัลในรัฐซาราวักและรัฐซาบาห์ยังมีฝีมือในการทำหน้ากากไม้อีกด้วย