Drop! Drop! Drop! (3)

Written by akiautumn on May 31st, 2014. Posted in บทความ

Good Morning Teacher

สำหรับบทความนี้เราก็ยังคงอยู่กับ ‘Drop’ เช่นเดิม ซึ่งในครั้งนี้เจ้า ‘Drop’ จะทำหน้าที่เป็นกริยาที่มีความหมายว่าการย่อตัว การย่อตัวถวายคำนับ โดยสวนมากจะมาในวลี ดังนี้

Before royal family, you must drop a curtsey.

-เมื่ออยู่ต่อหน้าพระพักตร์ คุณควรย่อตัวเพื่อถวายความคำรพ

*หรือจะใช้คำว่า ‘curtsy’ ก็ได้ ดังนี้ ‘You must drop a curtsy’

 

นอกจากนี้ เจ้า ‘Drop ’ยังมีความหมายว่า แย่ลง ลดลง ซึ่งเราจะพบเห็นส่วนมากในเรื่อของการศึกษาเมื่อพูดถึงเวลาที่คะแนนของเราๆ นั้นลดลง อาทิ

My final score is dropped from the midterm score.

-คะแนนตอนปลายภาคของฉันตกลงอีกเมื่อเทียบกับตอนกลางภาค

สำหรับในประเทศไทยเองเราจะได้ยินกันกันชินในเวลาที่ผู้เรียนเห็นว่าวิชาที่เรียนนั้นยากเกินไปเลยตัดสินใจที่จะถอนวิชานั้น เช่น

I think I should drop this class. It’s very hard for me.

-ฉันว่าตัวฉันเองควรจะถอนวิชานี้ซะ มันยากเกินไปสำหรับฉัน

 

และที่เห็นกันการใช้ ‘Drop’ บ่อยที่สุดก็คงไม่พ้นข่าวเศรษฐกิจที่มีการกล่าวราคาที่สินค้า ค่าเงินต่างที่ลดลงมา เช่น

There is a drop in the price of rubber.

-ตอนนี้ยางพารามีแต่ราคาจะตกลง

The price of rubber is gradually dropped from last year.

-ราคายางพารานั้นค่อยตกลงมาเรื่อยๆ จากปีที่แล้ว

 

ดูสิครับแค่คำๆ เดียวกลับมีความหมายตั้งมากมายขนาดนี้ ทั้งนี้ก็ต้องอยู่ใช้ล่ะครับว่าจะเอาไปใช้ได้ถูกต้องหรือเปล่า ถ้าให้ดีก็หมั่นทบทวนนะครับ

Reference: เปิดฟ้าภาษาโลก, Longdo.dict

 

Tags: ,

 
shares