เที่ยวตามอารยธรรมเขมร

Written by blogger on June 2nd, 2013. Posted in บทความ

        ประเทศกัมพูชาหรือที่เราเรียกติดปากว่า เขมร นั้น จะว่าไปก็เปรีบเสมือนพี่น้องกับชาวไทย เพราะชายแดนที่ติดกัน มีการไปมาหาสู่ค้าขายตั้งแต่ระดับชาวบ้านทั่วไปจนถึงระดับรัฐบาล ถึงแม้ในปัจจุบันเราจะมีปัญหาข้อพิพาทกันอยู่ในระดับรัฐบาล ก็ไม่สามารถทำให้ความสัมพันธ์ระดับชาวบ้านนั้นลดลง เพราะยังมีการค้าขายกันตามแนวชายแดนอย่างปรกติ และ การท่องเที่ยวตามแหล่งอารยธรรมก็ยังมีนักท่องเที่ยวชาวไทยไปเยี่ยมเยือนอยู่เสมอ หรือ แม้แต่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ที่นิยมและหลงใหลอารยธรรมยุคขอมโบราณต่างยังนิยมมาเที่ยวชมสถานที่ประวัติศาสตร์กันอย่างไม่ขาดสาย ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวหลักของกัมพูชานั้นที่ติดมีชื่อติดอันดับโลกได้แก่ นครวัด นครธม ซึ่งทั้งสองแห่งนั้น มีความงดงามและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง แม้แต่ แหล่งโบราณสถานหลายแห่งในประเทศไทยเรา ก็ยังได้รับ อารยธรรม ขอมโบราณมาหลายแห่งด้วยเช่นกัน

นครวัด เป็นศาสนสถานตั้งอยู่ในเมืองพระนคร จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา สร้างในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 12 โดยเป็นศาสนสถานประจำพระนครของพระองค์ ตัวเทวสถานได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี จนเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญเพียงแห่งเดียวที่ยังเหลือรอดมาจนถึงปัจจุบันนับตั้งแต่ก่อสร้างแล้วเสร็จ เริ่มก่อสร้าง ในกลางพุทธศตวรรษที่ 17 ในรัชสมัยของ พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 เพื่อบูชาแด่พระวิษณุหรือ พระนารายณ์ ในปี พ.ศ. 1720 ชาวจามได้บุกรุกขอม ทำให้พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ต้องย้ายเมืองหลวงไปที่เมืองนครหลวง หรือ เสียมราฐ ในปัจจุบัน หลังจากนั้น พระองค์จึงสร้างเมืองนครธม และ ปราสาทบายน ห่างจากปราสาทนครวัดไปทางเหนือ เพื่อเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ของชาวขอม ซึ่งนครวัดนั้นถือได้ว่ามีความงดงาม มีศิลปะขอมโบราณหลายรูปแบบ หลายยุคสมัย มีการสร้างรูปปั้น รูปจำหลัก ในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งมีความอ่อนช้อย งดงาม แสดงถึงความรุ่งเรืองของศิลปและศาสนาในยุคนั้น และ ความใหญ่โตของปราสาทนครวัดยังแสดงถึงความรุ่งเรืองของศาสนาฮินดูในเชมรอีกด้วย

นครธม เป็นอีกแห่งของแหล่งท่องเที่ยวทางอารยธรรมเขมร ซึ่งแต่เดิมนั้น นครธม เคยเป็นเมืองหลวงแห่งสุดท้ายและเมืองที่เข้มแข็งที่สุดของอาณาจักรขะแมร์ สถาปนาขึ้นในปลายคริสต์ศวรรษที่ 12 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ 9 ตารางกิโลเมตร อยู่ทางทิศเหนือของ นครวัด ภายในเมืองมีสิ่งก่อสร้างมากมายนับแต่สมัยแรกๆ และที่สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และรัชทายาท ใจกลางพระนครเป็นปราสาทหลักของพระเจ้าชัยวรมัน เรียกว่า ปราสาทบายน และมีพื้นที่สำคัญอื่นๆ รายล้อมพื้นที่ชัยภูมิถัดไปทางเหนือ มีจุดเด่นที่สุดคือทางเข้าด้านใต้ ที่มีลักษณะเป็นหน้า 4 หน้า ก่อนจะเข้าสู่บริเวณนี้ จะเป็นแถวของยักษ์ (อสูร) ทางด้านขวา และเทวดาทางด้านซ้าย เรียงรายแบกพญานาคอยู่สองข้างสะพาน เมื่อเข้าสู่ใจกลางนครธมจะพบสิ่งก่อสร้างต่างๆ บริเวณประตูด้านใต้นี้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไว้ได้ดีกว่าบริเวณอื่นๆ อีก 3 ด้าน ซึ่งมีความสวยงามและมีประวัติความเป็นมาที่แสดงถึงความรุ่งเรืองของนครธมในอดีต

        จากที่กล่าวมาเป็นเพียงแค่สถานที่หลัก ๆ ในการท่องเที่ยวกัมพูชาบางส่วน ซึ่งยังมีอีกหลายแห่งที่มีความน่าสนใจทางประวัติศาสตร์ เพราะ จากที่เราทราบกันมาเขมร หรือ ขอมโบราณ นั้น นับได้ได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับชาวไทยมาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นการรับเอาวัฒนธรรมด้านศิลปะ ภาษา ศาสนา หรือ การดำรงชีวิต ของชาวไทยในยุคโบราณ ล้วนเกี่ยวข้องกัน จึงอาจกล่าวได้ว่า ขอมโบราณเป็นรากฐานของวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ของไทยในยุคสมัยหนึ่งเลยทีเดียว

 

Tags: , , , ,

 
shares