สมาคมฟิสิกส์เนปาล

Written by teeranun on April 15th, 2014. Posted in บทความ

สมาคมฟิสิกส์เนปาล

สมาคมฟิสิกส์เนปาล (Nepal Physical Society : NPS) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1982 ตั้งอยู่ในภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยตรีภูวัน ซึ่งแต่เดิมตั้งอยู่ที่วิทยาลัยตรีจันทร์ กาฐมาณฑุ เป็นสมาคมที่รวบรวมนักฟิสิกส์ระดับหัวกะทิของเนปาลไว้ราว 500 คน โดยมีเงื่อนไขการเข้าเป็นสมาชิกคือต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาฟิสิกส์หรือสาขาอื่นๆขึ้นไป และได้รับการยอมรับมาตรฐานจากมหาวิทยาลัยตรีภูวัน

สมาชิกของสมาคมฟิสิกส์เนปาลจำแนกเป็น 2 ประเภทคือสมาชิกชั่วคราวและสมาชิกตลอดชีพ กล่าวคือสมาชิกชั่วคราวจะเสียค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกทุกปี ส่วนสมาชิกตลอดชีพจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขที่ทางสมาคมระบุไว้ นอกจากนี้ยังมีการจัดประชุมกลุ่มสมาชิกทุก 2 ปี

สมาคมฟิสิกส์เนปาลยังทำข้อตกลงร่วมมือกันกับสมาคมฟิสิกส์อเมริกา (American Physical Society : APS) ในวันที่ 21 กันยายน ค.ศ. 1995 และยังเป็นหนึ่งในสมาชิกองค์การสมาคมฟิสิกส์แห่งเอเชียแปซิฟิก(Association of Asia Pacific Physical societies : AAPPs)

หน้าที่ของสมาชิกในสมาคมฟิสิกส์เนปาลคือการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การตีพิมพ์บทความวิชาการ กาปรระชุมทางวิชาการ รวมถึงการจัดหลักสูตรต่างๆ ในวิชาฟิสิกส์และศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในปี ค.ศ. 2007 สมาคมฟิสิกส์เนปาลยังเป็นผู้รับผิดชอบการส่งผู้เข้าแข่งขันวิชาฟิสิกส์โอลิมปิคอีกด้วย

Tags: , ,

 
shares