รามเกียรติ์ฉบับพม่า

Written by teeranun on November 13th, 2013. Posted in บทความ

รามเกียรติ์ฉบับพม่า

รามเกียรติ์พม่า หรือ พระรามชาดกฉบับพม่า(Yama Zatdaw :ရာမဇာတ်တော်) เป็นเรื่องราวรามเกียรติ์ของพม่าที่เชื่อกันว่าสืบทอดแบบมุขปาฐะมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโนรธา กษัตริย์แห่งพุกาม (ค.ศ. 1015-1078) ทั้งนี้ ได้ปรากฏประติมากรรมพระรามที่เทวสถานนัตหลวง ซึ่งเป็นเทวสถานที่นับถือพระวิษณุในเมืองพุกาม ในวรรณกรรมพม่าตั้งแต่ปี ค.ศ. 1527 ก็แสดงให้เห็นว่าชาวพม่ารู้จักหนุมานแล้ว

ต่อมาพม่าได้รับอิทธิพลเรื่องรามเกียรติ์จากประเทศไทยเมื่อครั้งที่พระเจ้ามังระมีชัยเหนืออาณาจักรอยุธยาได้เมื่อปี ค.ศ. 1767 จากนั้นพม่าก็แสดงเรื่องรามเกียรติ์ผ่านงานศิลปะแขนงต่างๆ เช่น รามเกียรติ์ฉบับ ค.ศ. 1775 บทร้องพระราม (Yama yakan : ရာမရကန်) บทร้องนางสีดา (Thida yakan : သီတာရကန်) ปี ค.ศ. 1784 การแสดงรามเกียรติ์ (Yama pyazat : ရာမပြဇာတ်) ปี ค.ศ. 1789 และเรื่องราวของพระรามขณะทรงพระเยาว์ (Kalay Yama wuthtu : ကလေးရာမဝတ္ထ)ု ปี ค.ศ. 1800 นอกจากนี้ยังมีเรื่องรามเกียรติ์ฉบับมอญ ปี ค.ศ. 1834 ซึ่งแต่งโดยภิกษุอุตตมะอีกด้วย

ชื่อตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ของพม่า สามารถเทียบได้กับชื่อตัวละครในรามเกียรติ์ของไทยดังนี้

– ราม (ရာမ) คือ พระราม

– มัยสีตา (မယ်သီတာ) คือนางสีดา

– ลักขณะ (လက္ခဏ) คือพระลักษณ์

– หานุมาน (ဟာနုမန်) คือหนุมาน

– ราวณะ หรือ ทสคีริ (ရာ၀ဏ, ဒသဂီရိ) คือทศกัณฐ์

– ภิภิสนะ (ဘိဘိသန) คือพิเภก

Tags: , ,

 
shares