มหาวิทยาลัยตรีภูวัน

Written by teeranun on April 13th, 2014. Posted in บทความ

มหาวิทยาลัยตรีภูวัน

มหาวิทยาลัยตรีภูวัน (Tribhuvan University) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ที่เมืองกฤติปุระ กาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล โดยชื่อของมหาวิทยาลัยตั้งตามพระนามของกษัตริย์ตรีภูวันแห่งราชวงศ์ชาห์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1959 ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศ เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 2,079 สาขา จนถึงระดับบัณฑิตศึกษาอีก 2,000 สาขา มหาวิทยาลัยนี้ยังเน้นการศึกษาที่อิงกับวัฒนธรรมของประเทศ รวมถึงการนำเสนอภาพลักษณ์ที่ว่าประเทศเนปาลเป็นประเทศที่รักสันติ

มหาวิทยาลัยตรีภูวันมีสถาบันเทคโนโลยี 5 แห่ง และ 4 คณะ โดยมีคณะต่างๆดังนี้

– คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดสอนสาขาพุทธศาสนา วัฒนธรรม เศรษฐศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ศิลปะศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ภาษาฮินดี ประวัติศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ สื่อสารมวลชน บรรณารักษ์ศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ภาษาไมถิลี ภาษาเนปาลี รัฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์ จิตวิทยา พัฒนาชุมชน ภาษาสันสกฤต และสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา

– คณะการจัดการ เปิดสอนสาขาบริหารรัฐกิจ และสาขาการจัดการ

– คณะศึกษาศาสตร์

– คณะนิติศาสตร์

ในส่วนของสถาบันเทคโนโลยี 5 แห่ง มีสาขาวิชาต่างๆดังนี้

– สถาบันการเกษตรและสัตวศาสตร์ ตั้งอยู่ที่เมืองรามปุระ จิตวัน

– สถาบันแพทยศาสตร์ ตั้งอยู่ที่เมืองมหาราชคุณช์ กาฐมาณฑุ

– สถาบันวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งอยู่ที่เมืองปุลโชวกะ ลลิตปุระ

– สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กาฐมาณฑุ

– สถาบันวนศาสตร์ ตั้งอยู่ที่เมืองเหเตาทะ มัฆวานปุระ

การบริหารของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเนปาล มีนายกรัฐมนตรีเป็นอธิการบดี และมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นรองอธิการบดี รวมถึงสภามหาวิทยาลัยที่แบ่งการบริหารเป็น 5 ส่วนคือ ส่วนงานมหาวิทยาลัย ส่วนงานบริหาร ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานวิจัย และส่วนงานนโยบายและแผนงาน

Tags: , ,

 
shares