โอรัง อาซัล : คนดั้งเดิมแห่งมาเลเซีย

Written by teeranun on December 6th, 2013. Posted in บทความ

โอรัง อาซัล

โอรัง อาซัล (Orang Asal) มีความหมายในภาษามลายูว่ากลุ่มคนดั้งเดิม ซึ่งกลุ่มคนโอรัง อาซัลนี้ถือเป็นภูมิบุตร (ชาวมาเลเซียแท้ๆก่อนที่ชาวจีนจะอพยพเข้ามา) โดยมากคนมักเข้าใจว่ากลุ่มคนโอรัง อาซัล คือพวกเงาะป่า (โอรังอัสลี : Orang Asli) อย่างไรก็ตาม ยังมีกลุ่มคนโอรัง อาซัลอีกมาก และถือเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่อาศัยอยู่ในรัฐซาราวักและรัฐซาบาห์ของมาเลเซีย

แม้ว่ากลุ่มคนโอรัง อาซัลจะถือเป็นภูมิบุตรของประเทศมาเลเซีย แต่ก็ถือเป็นกลุ่มคนภูมิบุตรชั้นสอง (รองจากชาวมาเลย์ที่เป็นกลุ่มคนภูมิบุตรส่วนใหญ่ของประเทศ) ซึ่งการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ทำให้เกิดปัญหาในการเบียดเบียนที่อยู่อาศัยและที่ทำกินเดิมของกลุ่มคนโอรัง อาซัล ทั้งนี้การทำกินและการย้ายถิ่นที่อยู่ยังถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอีกด้วย รัฐบาลมาเลเซียมักแก้ไขโดยการออกบัตรประจำตัวให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ และยังมีปัจจัยสำคัญอื่นๆที่ทำให้กลุ่มคนโอรัง อาซัลเริ่มลดจำนวนลง เนื่องจากการขยายตัวของวัฒนธรรมกระแสหลัก รวมถึงการหันไปนับถือศาสนาอิสลาม

กลุ่มคนโอรัง อาซัล เป็นกลุ่มคนที่ใช้ภาษาในกลุ่มออสโตรนีเชียนหรือออสโตรเอเชียติค ซึ่งกลุ่มภาษาเหล่านี้สามารถแบ่งกลุ่มคนเหล่านี้ได้เป็นกลุ่มนิกริโต เซมัง และชาวมาเลย์ ปัจจุบันกลุ่มภาษาเหล่านี้กำลังจะหายไปเนื่องจากเด็กโอรัง อาซัล เข้าเรียนในโรงเรียน ซึ่งในโรงเรียนของมาเลเซียจะใช้ภาษาอังกฤษกับภาษามาเลย์เป็นหลัก

กลุ่มคนโอรัง อาซัลในแหลมมลายูกับกลุ่มคนโอรัง อาซัลในรัฐซาราวักและรัฐซาบาห์จะมีข้อแตกต่างเล็กน้อย กล่าวคือ กลุ่มคนโอรัง อาซัลในแหลมมลายูมักจะยังชีพด้วยการหาของป่าล่าสัตว์หรือการทำประมง ส่วนกลุ่มคนโอรัง อาซัลในรัฐซาราวักและรัฐซาบาห์จะยังชีพด้วยการเพาะปลูก นอกจากนี้กลุ่มคนโอรัง อาซัลในรัฐซาราวักและรัฐซาบาห์ยังมีฝีมือในการทำหน้ากากไม้อีกด้วย

 

Tags: , , ,

 
shares