อจินไตย : เทพเจ้าสูงสุดแห่งเกาะบาหลี

Written by teeranun on December 9th, 2013. Posted in บทความ

acintya

อจินไตย (Acintya) ในภาษาสันสกฤต หมายถึง สิ่งที่ไม่สามารถคาดถึงได้ ซึ่งในเกาะบาหลี อจินไตยถือเป็นเทพเจ้าสูงสุด นอกจากคนทั่วไปจะเรียกเทพเจ้าองค์นี้ว่าอจินไตยแล้ว ยังเรียกได้อีกอย่างคือ ตุงกัล (Tunggal) อันหมายถึงความเป็นหนึ่งเดียว โดยเทพอจินไตยนี้อาจเทียบได้กับพรหมันในหลักศาสนาฮินดู เทพอจินไตยมักจะปรากฏเป็นตัวหนังตัวสำคัญในการเล่นวาหยัง (หนังตะลุงของอินโดนีเซีย)

เทพอจินไตยมักจะถูกอธิบายว่าเป็นเทพแห่งความว่างเปล่า ถือเป็นสัญลักษณ์ของจุดกำเนิดแห่งจักรวาล เทพอจินไตยจะไม่สร้างเป็นรูปเคารพ โดยแสดงออกให้เห็นแต่เพียงบัลลังก์เปล่า ส่วนการแสดงออกอีกรูปแบบหนึ่งคือรูปแบบของเทพที่มีเปลวไฟล้อมรอบทั่วตัว อันแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับสุริยเทพ ส่วนการบูชาเทพอจินไตยนั้นจะไม่บูชากันโดยตรง เว้นแต่เทพอจินไตยจะมาปรากฏต่อหน้าเหล่าสาวก

จนในปี ค.ศ. 1930 เทพอจินไตยได้ถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า หะยัง วิธิ วาสะ (Hyang Widhi Wasa) หมายถึงพระเจ้าผู้เป็นหนึ่งเดียว ตั้งโดยมิชชันนารีชาวคริสต์ที่ต้องการอธิบายพระผู้เป็นเจ้าตามหลักศาสนาคริสต์ในเกาะบาหลีหลังจากที่อินโดนีเซียได้รับเอกราช ทั้งนี้ นอกจากมิชชันนารีจะใช้หลักศาสนาคริสต์ทั้งนิกายโรมันคาทอลิกและโปรแตสแตนท์แล้ว ยังอธิบายเทพอจินไตยโดยใช้หลักศาสนาฮินดู อิสลาม และพุทธศาสนาประกอบอีกด้วย

 

 

Tags: , , ,

 
shares