สมาคมเนตรนารีแห่งบรูไน

Written by teeranun on October 7th, 2013. Posted in บทความ

 

สมาคมเนตรนารีแห่งบรูไน

สมาคมเนตรนารีแห่งบรูไน (Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam) เป็นสมาคมที่มุ่งเน้นการพัฒนาเยาวชนตามหลักลูกเสือ-เนตรนารี ถือเป็นสมาคมดำเนินการบริหารจัดการที่มีแต่ผู้หญิง ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1951 โดยนาง อาร์.ซี.เอส. เบลล์ (Mrs. R.C.S. Bell) ที่กัวลาเบลาอิต และมีการบริหารที่ขึ้นตรงกับสมาคมเนตรนารีในลอนดอน อย่างไรก็ตาม กิจกรรมของเนตรนารีในบรูไนชะงักไปในปี ค.ศ. 1962 เนื่องจากเกิดการก่อกบฏขึ้นในประเทศ จนถึงปี ค.ศ. 1964 จึงเริ่มกิจการเนตรนารีอีกครั้ง และเข้าร่วมสมาคมเนตรนารีและลูกเสือสตรีโลก (World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS)) ในปี ค.ศ. 1996

ต่อมาในปี ค.ศ. 1972 สมาคมเนตรนารีแห่งบรูไนได้ซบเซาลงเนื่องจากการถอนตัวของสมาชิก จนในปี ค.ศ. 1983 เจ้าหญิง ปาดูกา เซรี เปนคีรัน อานัก ปูเตรี มาสนา (Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Masna) ได้เข้ามาเป็นประธานของสมาคม ซึ่งได้ริเริ่มการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ในกลุ่มสามาชิก สมาคมจึงกลับมาเติบโตได้อีกครั้งหนึ่ง

ในปี ค.ศ. 1986 หลังจากที่บรูไนได้รับเอกราชมา 2 ปี ทางสมาคมเนตรนารีบรูไนก็ได้บริหารจัดการโดยรัฐบาลขอลบรูไนเอง

สมาคมเนตรนารีบรูไนประกอบด้วยสมาชิกเนตรนารีสำรอง (7-10 ปี) และเนตรนารีสามัญ

สำหรับกิจกรรมต่างๆของสมาคมเนตรนารีแห่งบรูไน ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เช่น ในวันสันติภาพโลกปี ค.ศ. 2006 เนตรนารีบรูไนได้เข้าร่วมการเดินเพื่อสันติภาพ บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในยอคยาการ์ตา รวมถึงการเข้าค่ายร่วมกับเนตรนารีสิงคโปร์เพื่อปฏิบัติกิจกรรมด้านสันติภาพ 6 วัน

เครื่องหมายของเนตรนารีบรูไนจะมี 2 ชุด ชุดแรกเป็นเครื่องหมายที่ใช้ในวันเฉลิมฉลองการก่อตั้งขบวนการเนตรนารี ส่วนอีกชุดจะเป็นเครื่องหมายที่ใช้ในวันเฉลิมฉลองการต่อต้านการค้ายาเสพติดและการใช้ความรุนแรง

ปัจจุบันสมาคมเนตนารีแห่งบรูไนมีหัวหน้ากรรมาธิการคือ ดายัง ฮาจาห์ สิติ ฮัฟซาห์ บินติ ฮาจิ อับดุล ฮาลิม (Dayang Hajah Siti Hafsah binti Haji Abdul Halim) มีประธานคือเจ้าหญิง ฮาจาห์ ราชิดาห์ (Hajah Rashidah) และผู้อุปถัมภ์คือสมเด็จพระราชินี รายา อิสเตรี เปนคีรัน อานัก ฮายาห์ ซาเลฮา (Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha)

Tags: , ,

 
shares