ชาวยาฆโนบี

Written by teeranun on November 16th, 2013. Posted in บทความ

 

ชาวยาฆโนบีเป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศทาจิกิสถาน อาศัยอยู่ในเทือกเขายาฆโนบและบริเวณแม่น้ำวาร์ซบ (Varzob River) เขตการปกครองซุค (Sughd) ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ มีภาษาพูดเป็นของตนเอง ปัจจุบันสันนิษฐานว่ามีประชากรชาวยาฆโนบีอยู่ในทาจิกิสถานราว 25,000 คน

ชาวยาฆโนบีมีอาชีพหลักคือการทำกสิกรรม เช่น การทำไร่ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ รวมถึงการเลี้ยงปศุสัตว์ เช่น การเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ นอกจากนี้ชาวยาฆโนบียังมีความชำนาญในงานหัตถกรรมต่างๆ โดยผู้ชายจะถนัดการทอผ้า ส่วนผู้หญิงจะถนัดการทำเครื่องปั้นดินเผาที่ใช้ในครัวเรือน

ในทางประวัติศาสตร์ถือว่าชาวยาฆโนบีสืบเชื้อสายมาจากชาวซอคเดีย (ผู้คนเชื้อสายอิหร่านในอาณาจักนเปอร์เซียโบราณ) ซึ่งได้อพยพจากการรุกรานของชาวมุสลิมมาตั้งถิ่นฐานในเทือกเขายาฆโนบ ซึ่งมีผลทำให้ชาวยาฆโนบีหันมานับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนนีย์ แต่ก็ยังนับถือลัทธิดั้งเดิมด้วย (สันนิษฐานว่าเป็นลัทธิบูชาไฟตามแบบโซโรอัสเตอร์)

ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ชาวยาฆโนบีได้รับผลกระทบจากหิมะถล่ม จนทางสหภาพโซเวียตต้องส่งคนไปช่วยเหลือผู้ที่รอดชีวิต อย่างไรก็ตามทางโซเวียตได้นำชาวยาฆโนบีมาเป็นแรงงานผลิตฝ้ายในที่ราบ ส่งผลให้เกิดการต่อต้านสหภาพโซเวียต ซึ่งโซเวียตได้สังหารชาวยาฆโนบี รวมถึงทำลายเอกสารสำคัญโบราณต่างๆเพื่อไม่ให้วัฒนธรรมของชาวยาฆโนบีหลงเหลืออยู่

ในปัจจุบัน ชาวยาฆโนบีได้กลืนกลายรวมไปกับชาวทาจิกิสถานแล้ว และเด็กๆยาฆโนบีรุ่นใหม่ก็เข้าเรียนในโรงเรียนที่ใช้ภาษาทาจิก แต่เมื่ออยู่ในชุมชนของตนเองกจะพูดแต่ภาษายาฆโนบี และยังคงดำรงชีพด้วยการกสิกรรมแบบพึ่งพิงธรรมชาติ

Tags: , , ,

 
shares