ประชากรชาวฟิลิปปินส์ กับความผสมผสานทางชาติพันธุ์อันหลากหลาย

Written by warittha on June 4th, 2013. Posted in บทความ


สาธารณรัฐฟิลิปปินส์มีประชากรหลากหลายชาติพันธุ์ อาทิ มองโกเลีย อินโดนีเซีย มาเลย์ เป็นต้นและจากการเข้ามาตั้งรกรากของชาวจีน ทำให้มีประชากรเชื้อสายจีนอยู่เป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นการเข้ามาติดต่อค้าขายของชาวตะวันตกหลายเชื้อชาติและชาวสเปนที่เข้ามายึดครองอาณานิคมทำให้มีประชากรเชื้อสายตะวันตกเป็นจำนวนมาก ด้วยเช่นกัน จึงอาจกล่าวได้ว่าประชากรของฟิลิปปินส์มีการผสมผสานจากหลากหลายชาติพันธุ์ อันเนื่องมาจากบริบททางประวัติศาสตร์ในแต่ละช่วงเวลา

จากการศึกษาแต่เดิมมักจะเชื่อกันว่ามนุษย์กลุ่มแรกที่อพยพเข้ามาตั้งรกรากในหมู่เกาะฟิลิปปินส์ในปัจจุบัน คือ พวกเนกริโต (Negrito) ซึ่งมาจากเกาะบอร์เนียวและสุมาตราเมื่อราว 3 หมื่นปีมาแล้ว แต่จากหลักฐานการศึกษาที่ใหม่กว่า ชี้ให้เห็นว่า กลุ่มคนที่อพยพมาเป็นจำนวนมากและต่อเนื่องกันมาจากเกาะไต้หวัน เป็นชาติพันธุ์ย่อยของพวกออสโตรนีเซียน (Austronesian) คือ มาลาโย-โพลีนีเซียน คนพวกแรกที่ออกจากไต้หวันแรกทีเดียวลงมาทางใต้สู่หมู่เกาะฟิลิปปินส์ก่อน จากนั้นจึงกระจายไปยังอินโดนีเซีย มาเลเซียและไปไกลที่สุดที่โพลีนีเซียและมาดากาสการ์ พวกอพยพเหล่านี้ตั้งถิ่นฐานและกระจายอยู่เป็นชมชุนหรือหมู่บ้านที่เรียกว่า บารังไก (Barangay) ซึ่งตั้งชื่อตามเรือขุดจากซุงที่พวกเขาใช้เป็นพาหนะเดินทางมา การปกครองมีหัวหน้าเผ่าซึ่งรู้จักในนาม ดาตู (Datu) พวกพ่อค้าและนักเดินทางชาวจีนที่มาจากแผ่นดินใหญ่ของทวีปเอเชีย เข้ามาตั้งถิ่นฐานในคริสต์ศตวรรษที่ 9 บางครั้งคนเหล่านี้ก็โดยสารเรือของพ่อค้าอาหรับเข้ามายังฟิลิปปินส์ ซึ่งพ่อค้าอาหรับเหล่านี้เองที่นำเอาศาสนาอิสลามมาสู่ทางใต้ของหมู่เกาะฟิลิปปินส์และกลายเป็นศาสนาที่มีอิทธิพลในเกาะลูซอน อย่างไรก็ดี พวกมาโย-โพลีนีเซียนยังคงอยู่เป็นคนกลุ่มใหญ่จนกระทั่งเมื่อพวกสเปนเข้ามาถึงในคริสต์ศตวรรษที่ 16

ในช่วงที่สเปนเข้ามาปกครองมีชาวสเปนอพยพมายังฟิลิปปินส์จำนวนหนึ่ง แต่เมื่อเม็กซิโกประกาศอิสรภาพจากสเปน ทำให้ชาวสเปนจากทวีปอเมริกาเหนือกลายมาเป็นผู้ปกครองหมู่เกาะฟิลิปปินส์ และเกิดการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างทวีปอเมริกาเหนือกับหมู่เกาะฟิลิปปินส์อยู่เสมอ นอกจากนี้ ยังมีชนกลุ่มน้อยกระจายตัวตามหมู่เกาะต่างๆ โดยกลุ่มที่สำคัญๆ ได้แก่ กลุ่มวิสายัน อาศัยบนหมู่เกาะวิสายาห์ นับถือผีและศาสนาอิสลาม กลุ่มมังยัน เป็นชื่อเรียกรวมของชนพื้นเมือง 8 เผ่าที่อาศัยอยู่บนเกาะมินดาเนา ซึ่งยังคงมีวิถีชีวิตเร่ร่อนแบบชนเผ่า และชาวเขาเผ่าต่างๆ ประมาณ 100 เผ่า อาศัยอยู่ในเขตภูเขามาหลายศตวรรษก่อนที่มุสลิมและสเปนจะเข้ามาในฟิลิปปินส์ โดยชาวเขาเผ่าบอนต๊อก (Bontoc) และอีฟูกา (Ifugao) ในจังหวัดบานาเวมีวัฒนธรรมการทำนาบนไหล่เขาที่สืบทอดกันมานับพันปีจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

การที่มีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติเผ่าพันธุ์มาอยู่รวมกันและเกิดการแต่งงานผสมผสานข้ามพันธุ์นี้เอง ทำให้ชาวฟิลิปปินส์จำนวนมากมีบรรพบุรุษมาจากแผ่นดินใหญ่ของทวีปเอเชียบ้าง ชาวสเปนบ้าง ชาวอเมริกัน ชาวอาหรับ หรือแม้แต่ชาวอินเดียบ้าง และหมู่เกาะฟิลิปปินส์ในปัจจุบันนอกเหนือจากชาวจีนที่เป็นชนกลุ่มน้อยจำนวนมากที่สุดแล้ว รองลงมาคือ ชาวอเมริกันและชาวสเปนตามลำดับ

อ้างอิง
วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ. 2555. ฟิลิปปินส์ ประวัติศาสตร์แห่งการต่อสู้. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ:
เมืองโบราณ.
วิทย์ บัณฑิตกุล. 2555. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊ค.

 

Tags: ,

 
shares