จิตรกรรมปหรี : จิตรกรรมแห่งขุนเขาแดนภารตะ

Written by teeranun on October 3rd, 2013. Posted in บทความ

Nala_Damayanti

จิตกรรมปหรี เป็นจิตรกรรมที่เกิดขึ้นในดินแดนอินเดียทางภาคเหนือ คือพื้นที่เชิงเขาหิมาลัย ซึ่งมีพื้นที่เป็นภูเขา (ปหรี ในภาษาฮินดีหมายถึงภูเขา) ราวคริสต์ศตวรรษที่ 17-19 ซึ่งมีเมืองสำคัญที่ปรากฏงานจิตรกรรมปหรี เช่น พโชหะลี มันโกต นุระปุระ ชัมพะ กังครา คุเลระ มันทิ และครหวัล จิตรกรรมปหรีจะมีรูปแบบเป็นภาพเล็กๆ

ภาพในจิตรกรรมปหรีมักจะวาดเรื่องราววิถีชีวิตประจำวันของผู้คน และเรื่องราวเนื่องในศาสนาฮินดู มีความสัมพันธ์กับจิตรกรรมราชาสถานเรื่องรูปแบบและการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก และยังส่งอิทธิพลต่อจิตรกรรมราชปุตอีกด้วย

ในภายหลังจิตรกรรมปหรีจะมีพัฒนาการแยกออกเป็นสำนักต่างๆ ซึ่งจะนิยมวาดภาพพระกฤษณะกับนางราธา และเนื้อเรื่องตอนอื่นๆตามคัมภีร์คีตะโควินทะของชัยเทพ

จิตกรรมปหรีถือเป็นจิตรกรรมนอกแบบจากจิตรกรรมโมกุล เนื่องจากจิตรกรรมปหรีเป็นจิตรกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากบรรดาเจ้าผู้ครองนครต่างๆของราชปุตที่นับถือศาสนาฮินดู

สำนักของจิตรกรรมปหรีสามารถจำแนกได้ดังนี้

1. สำนักคุเลระ

2. สำนักกังครา

3. สำนักพโชหะลี

4. สำนักชัมพะ

5. สำนักครหวัล

Tags: , , ,

 
shares